นางอรพินทร์ อินทอง
นายก อบต.พระธาตุ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 26/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 161353
Page Views 247378
 
ITA 06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 89 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ( (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 98 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ( (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 120 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 102 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 99 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 93 ครั้ง))
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 104 ครั้ง))
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง))
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 128 ครั้ง))
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 94 ครั้ง))
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( (09 เม.ย. 2563 | อ่าน 86 ครั้ง))