นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85162
Page Views 154787
 
การจัดการองค์ความรู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 41 ครั้ง))
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ( (13 มิ.ย. 2562 | อ่าน 44 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช้าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 46 ครั้ง))
พระราชบัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 51 ครั้ง))
การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 45 ครั้ง))
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 39 ครั้ง))
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 44 ครั้ง))
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 40 ครั้ง))
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 39 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 41 ครั้ง))
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 40 ครั้ง))
พระราชบัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ( (01 พ.ค. 2562 | อ่าน 53 ครั้ง))
แผนการจัดการองค์ความรู้ อบต.พระธาตุ ( (22 มี.ค. 2562 | อ่าน 69 ครั้ง))