นางอรพินทร์ อินทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2018
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 85158
Page Views 154783
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะภูมิประเทศ
           ตำบลพระธาตุ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา โดยพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและทำการเกษตรกรรม เช่น การทำสวน การทำนา ในส่วนของพื้นที่ภูเขาเป็นที่ตั้งของชุมชนบางส่วน บางส่วนเป็นที่พื้นที่ป่าสงวนและบางส่วนเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกลิ้นจี่ การปลูกมะม่วงหิมพานต์ ตำบลพระธาตุมีแม่น้ำไหลผ่าน จำนวน 1 สาย คือลำน้ำเปืออยู่ทางด้านทิศตะวันออก

1.1 ลักษณะภูมิอากาศ  ตำบลพระธาตุ มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี

ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

1.2 ลักษณะของดิน

           ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลพระธาตุเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การทำการเกษตร ปัจจุบันทรัพยากรดินเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ผลมาจากภัยธรรมชาติและการใช้ดินที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาการพังทลายของดินสูง ดินขาดอินทรีย์วัตถุ ดินเป็นกรด ซึ่งสามารถสรุปสภาพปัญหา ดังนี้

1) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเป็นปัญหาจากการสืบเนื่องจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

2) ปัญหาการใช้ที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ
3) ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน 
4) ปัญหามลพิษทางดิน ได้แก่ สารพิษตกค้างจากการใช้ในการเกษตร

 

1.3 ลักษณะของแหล่งน้ำ

         ตำบลพระธาตุมีลำน้ำไหลผ่าน จำนวน 1 สาย คือ ลำน้ำเปือ ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและเกิดปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาแหล่งน้ำแห้งและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้การอุปโภคและภาคเกษตรกรรมตำบลพระธาตุ มีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 อ่าง คือ อ่างหนองแดง หมู่ที่ 5 และหมู่ 9 และอ่างห้วยต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซึ่งมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก และเพียงพอต่อความต้องการใช้อุปโภคและภาคเกษตรกรรม
โดยพื้นที่ตำบลพระธาตุมีสภาพของปัญหาทรัพยากรน้ำ ดังนี้

๑) แหลงน้ำที่มีอยูไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่เนื่องจากมีขนาดเล็กและตื้นเขินขาดระบบส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีไปยังไรนาของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน
๒) ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนแหลงน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลงในบริเวณพื้นที่ไกลลำน้ำหรือแหลงน้ำขนาดเล็ก
๓) การบุกรุกพื้นที่แหลงต้นน้ำ จากชาวบานบริเวณแหลงต้นน้ำเพื่อนําไปใชเปนพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกพืชสวนและไร เปนตน
๔) คุณภาพน้ำในลําน้ำสายสําคัญบางสายเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการใช้สารเคมีลงสูแมน้ำโดยตรงโดยเฉพาะลําน้ำที่ไหลผานแหลงชุมชนจะมีปญหาคุณภาพน้ำเปนจํานวนมาก
๕) การพัฒนาพื้นที่แหลงน้ำที่มีอยูไมไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมีสมรรถภาพในการเก็บและการระบายน้ำ

1.4 ลักษณะของไม้และป่าไม้

            ตำบลพระธาตุมีทรัพยากรป่าไม้ ตำบลพระธาตุมีป่าไม้ธรรมชาติ 30,000 ไร่ ป่าชุมชน 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเปือและลำน้ำสายอี่นๆ
 

1. เขตการปกครอง

ตำบลพระธาตุ แบ่งเขตการปกครอง เป็นจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 บ้านดอนแก้ว นายประพัฒน์ บุญเกิด 080-7930294 ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านพร้าว นายอรินทร์ บุญเกิด 098-7841082 กำนันตำบลพระธาตุ
3 บ้านหัวน้ำ นายธนิก สงวนฤทธิ์ 080-1234753 ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านกลาง นายสมเดช สายน้ำน่าน 091-8587934 ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านสร้อยพร้าว นายภาส อาจหาญ 086-1952814 ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านป่ารวก นายก้องเดช สิงห์ธนะ 086-1484821 ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านห้วยแก้ว นายประสงค์ ตันกาบ 084-5344516 ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านพวงพยอม นายเสถียร ชัยนิชู 089-9987540 ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านเด่นธารา นายศรัณยู ณ คำพล 084-7701095 ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านหนองปลา นายศรีวรรณ จิตตรง 082-8927821 ผู้ใหญ่บ้าน


2. การเลือกตั้ง
ตำบลพระธาตุ มีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี แยกเป็นเพศชาย จำนวน 1,498 คน เพศหญิง จำนวน 1,532 คน รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 3,030 คน